مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی کبیر غرب

مراسم تجلیل از دانشجویان برتر (نیمسال اول 95/96)