شرکت تیم منتخب فوتسال مؤسسه آموزش عالی کبیر غرب در جام رمضان