برگزاری اردوی خواهران مورخ 95/03/06 در اردوگاه تربیتی شهید رجایی واقع در سنقر (به روایت تصویر)