برگزاری ایستگاه سلامت به مدت یک هفته از تاریخ 94/11/27 در موسسه آموزش عالی کبیر غرب

(((‌  تست قند خون و فشار خون )))